חורף 2023-2024 בפתח

לכבוד

עוגני מרינה תל-אביב והזכיינים

שלום רב,

  חורף 2023-2024 בפתח.

הנכם מתבקשים לפעול על מנת להבטיח את תקינות כלי-השייט, מבנה המשרדים והציוד הנילווה, אשר בבעלותכם ו/או אתם שוכרים, בשגרה בכלל ובזמן מזג-אויר סוער בפרט.

יש לשים דגש על:

 • קשירת כלי-השייט ומרווח בטחון מהרציף (להרחיק !! כלי שייט מהרציפים).
 • יש להעלות את כבש הסירה (= הגנגוויי) על הסירה בכדי שהרציף והפדסטלים והגנגווי עצמו לא יפגעו.
 • תקינות חבלים- באחריות בעלי כלי השייט לתקינות החבלים מהרציף אל כלי השייט, מומלץ להחליף לפני החורף.
 • בעלי כלי-שייט העוגנים ברציף המערבי מתבקשים להרים חבל חורף בסמוך לתחילת הסערה (על-מנת לא לחסום את נתיב השייט בטרם-עת)

ולשחררו בגמר המערכת הסוערת על מנת לאפשר הפלגה מהמרינה

 • קיפול מפרשים
 • קשירת 6 פנדרים לפחות (3 מכל צד)
 • קשירת ציודלוודא שכבל החשמל במצב כשיר, מסודר, מאובטח אינו מתוח  ואינו מועד לקריעה !!
  בעלי כלי-שייט המאוחסנים ביבשה, מתבקשים לוודא את יציבות תנוחת הכלי ובמידת הצורך אף לקשרו.
  בעת סערה הנכם מתבקשים להגיע !!!  למרינה פיזית ולדאוג לתקינות כלי-השייט שברשותכם.

לידיעה,
המרינה תפרסם התראות מזג אויר במיילים ובלוח המודעות האלקטרוני הסמוך למשרד,- חובתכם להתעדכן באתרי מזג אויר ומול משרד המרינה.
בכל סערה ו/או מזג אויר חריג, ימצא במרינה תורן על תדר 10.
כל חבל או פנדר שהנהלת המרינה תאלץ להוסיף לכלי-שייט כלשהו, יחייב את בעליו בעלותו המלאה בתוספת עבודה.

טפסים וחוזים
בודק...