הודעה לימאים/משיטים מס' 027/2020

הודעה לימאים/משיטים מס' 027/2020- רענון סדרי כניסה ויציאה של כלי-שייט שאינו עוגן במעגנה דרך קבע מהמרינות/מעגנות

לכבוד

זכיינים ועוגני מרינה ת"א

שלום רב,

רצ"ב הודעה לימאים 027/2020 מטעם רספ"ן מתאריך 17 ביוני 2020.

להלן עיקר ההודעה:

"כידוע בהתאם לתקנות הנמלים התשע"א-2010, משיט כלי-שייט אשר אינו עוגן באותה מעגנה דרך קבע לא ישיט את כלי-השייט שבפיקודו

לתחום המעגנה אלא אם התקיים אחד מאלה:

1. לפני כניסתו למעגנה קבל אישור מנהל המעגנה לכך לדעתו

2. מצב חירום מחייבו להיכנס למעגנה בלא הודעה מראש.

עוד בהתאם לתקנות המעגנות, מנהל המעגנה רשאי לאסור על כניסה ויציאה של כלי-שייט מהמעגנה, אם הדבר דרוש מטעמי בטיחות השייט וכל עוד הדבר דרוש כאמור.

לפיכך נקבעו סדרי כניסת כלי-שייט שאינו עוגן באותה מעגנה כדלקמן:

1. לצורך קבלת אישור מנהל המעגנה נדרש בעל כלי-השייט או משיטו להגיש בקשה מראש שלא תפחת מ- 48 שעות משעת הכניסה המתוכננת...

2. באם מדובר בבקשה מיידית.... רק לאחר שיתקבל האישור ניתן להיכנס למעגנה בהתאם לתנאיו.

למען הסר ספק יובהר כי כל כניסה למעגנה או עגינה בה לרבות זמנית, מחייבת קבלת אישור מפורש בכתב או בע"פ  ממשרד המעגנה למעט במצב חירום המחייב זאת בלבד,

אז ניתן להיכנס למעגנה בלא הודעה מראש.

אנו שולחים רענון עקב כניסה למרינות ללא אישור וטיפול בנושא מול אגף הספנות שמזמן את הסקיפרים/בעלי כלי השייט, הפועלים בניגוד לתקנות, לשימוע ומעכב את רשיונם.

__הודעה למשיטים 0272020 - ריענון סדרי כניסה ויציאה של כלי שייט מהמרינות מעגנות_

 

לידיעה,

טפסים וחוזים
בודק...